Wedstrijdreglement Gault&Millau-gidsen

Het onderstaand reglement is van toepassing op de Gault&Millau-wedstrijd (hierna te noemen: de Wedstrijd) van Belgocatering, aangekondigd op de website, Facebook- en Instagrampagina’s van Belgocatering: https://www.belgocatering.be/, https://www.facebook.com/belgocateringBE/ en https://instagram.com/belgocatering/ op 17/10/2019.

Artikel 1: De Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Belgocatering – Wijngaardveld 16 – 9300 Aalst (hierna te noemen: de Organisator).

Artikel 2: Voorwaarden

De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor iedereen die een Facebook- of Instagramvriend tagt onder de wedstrijdfoto.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om.

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

De persoonsgegevens van de winnaar zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. De organisator verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres.

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd

Begin van de Wedstrijd: 18/10/2019

Einde van de Wedstrijd: 01/11/2019 om 12 uur.

Het winnende Facebookaccount wordt uiterlijk op 22/11/2019 op de hoogte gebracht.

Artikel 4: Deelname

Om deel te kunnen nemen, tagt de deelnemer een vriend(in) op Facebook of Instagram onder de wedstrijdfoto.

Artikel 5: De prijs

De prijs is een Gault&Millau-gids. De data waarop de prijs geleverd zal worden, wordt in onderling overleg vastgelegd en is op te nemen voor 31/05/2020. De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6: De winnaars

De winnaars worden willekeurig gekozen via een online randomizer: https://miniwebtool.com/random-picker/. Deelnemers gaan ermee akkoord dat hun naam zal worden vermeld in een Facebookpost op de account van Belgocatering om de winnaar aan te kondigen.

Artikel 7: Wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze Wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je gebruikservaring zo veel mogelijk te optimaliseren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)

Functionele cookies (verbeteren de gebruikservaring)

Statistische cookies (verzamelen geanonimiseerde gebruikersgegevens)

Social media cookies (worden gebruikt door Facebook, Youtube,...)

Marketing cookies (worden gebruikt voor het verzamelen van marketing informatie en het aanbieden van relevante advertenties)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen