ALGEMENE VOORWAARDEN BELGOCATERING NV

1. Deel van de Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Belgocatering NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Wijngaardveld 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0461.784.435 (“Belgocatering”) en haar klanten. Zij zijn van toepassing op alle diensten behoudens uitdrukkelijk schriftelijke afwijking en met uitsluiting van enige algemene voorwaarden van de klant. Door het aangaan van een overeenkomst met Belgocatering verklaart de klant kennis te hebben van de algemene voorwaarden van Belgocatering en ermee in te stemmen. Belgocatering behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, de algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op www.belgocatering.be. Indien in enig ander document tussen Belgocatering en de klant bijzondere voorwaarden werden overeengekomen zijn deze ter aanvulling van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden voorrang. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden zal prevaleren boven vertalingen ervan. Het feit dat Belgocatering op een gegeven ogenblik geen beroep doet op om het even welke algemene verkoopsvoorwaarde, betekent niet dat Belgocatering afstand doet van het recht om zich er later op te beroepen.

2. Verkoopovereenkomst

Elke verkoop wordt slechts afgesloten door middel van een geschreven aanvaarding van Belgocatering van de bestelling. Aangezien Belgocatering zelf gehouden is door de productiebeslissingen van haar leveranciers, wordt geen enkele termijn overeengekomen voor de schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de bestelling. De bestelling geldt als een definitief aanbod en kan om geen enkele reden geannuleerd worden tot de geschreven aanvaarding of afwijzing door Belgocatering. Eventuele opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en de aangegane verplichtingen zijn steeds inspanningsverplichtingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Onze aanvaarding van meerdere opeenvolgende bestellingen van eenzelfde klant geeft in hoofde van Belgocatering geenszins aanleiding tot gelijk welke verplichting om latere bestellingen van deze klant te aanvaarden.

3. Informatie en locatie

Belgocatering verstrekt de diensten binnen de grenzen van de door de klant verstrekte informatie. Daarbij heeft Belgocatering het recht te vertrouwen op de juistheid en de volledigheid van de door de klant verstrekte informatie. Belgocatering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuiste uitvoering van de diensten indien dergelijk onjuiste uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de klant. De klant is verplicht om aan Belgocatering de nodige gegevens te verschaffen omtrent de hoedanigheid van de locatie waar de diensten moeten worden uitgevoerd, daarenboven draagt de klant kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten van Belgocatering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

4. Onuitvoerbaarheid van de diensten

Indien Belgocatering haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van omstandigheden die Belgocatering bij het tot stand komen van de overeenkomst met de klant niet bekend waren, heeft Belgocatering het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of dat de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst door Belgocatering kan worden ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor de klant. Als Belgocatering haar verplichtingen als gevolg van onuitvoerbaarheid gedeeltelijk is nagekomen, heeft zij recht op een betaling naar evenredigheid van de overeengekomen prijzen en gemaakte kosten.

5. Overmacht

Belgocatering kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. In geval van overmacht heeft Belgocatering het recht om elke verkoop geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder vooropzeg noch vergoeding. Worden onder meer bepaald als overmacht beschouwd, maar niet beperkt tot: brand, overstroming, terrorisme, oorlog, burgeroorlog, nationale sectorale stakingen, ernstige ongevallen, de onmogelijkheid om bevoorraad te worden, embargo’s, overheidsmaatregelen of natuurrampen. Belgocatering zal de klant tijdig op de hoogte brengen van deze gevallen en gebeurtenissen.

6. Klachten

Elke klacht aangaande de conformiteit van de leveringen dient ter onze kennis te worden gebracht bij aangetekend schrijven, binnen de acht (8) dagen volgend op levering. Dergelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Belgocatering in staat is adequaat te reageren.
In geval van betwisting van de facturen dient de klacht aan Belgocatering te worden meegedeeld eveneens bij aangetekend schrijven en binnen de acht (8) dagen na factuurdatum. De introductie van een betwisting, om welke reden ook, geeft aan de klant geenszins het recht om de betaling in te houden, zelfs niet gedeeltelijk. Wanneer niet is voldaan aan één van de voorwaarden voor protest, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

7. Betaling

Behoudens onze uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn al onze facturen contant betaalbaar bij levering van de goederen.
Elke factuur die volledig of gedeeltelijk onbetaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met verwijlsintresten aan 12% per jaar. Bovendien zal een forfaitaire en conventionele schadevergoeding van 15% op het nog verschuldigde factuurbedrag verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling door het loutere feit van niet-betaling op de vervaldag, met een minimum van 100 Euro.Het niet- of niet volledig betalen van een factuur op diens vervaldag brengt het verval van de termijnen mee, verleend voor alle gedane leveringen, en maakt alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Het verleent Belgocatering bovendien het recht om de leveringen op te schorten tot aan de volledige betaling of om de lopende verkoopcontracten, voor de nog uit te voeren leveringen, te verbreken, zonder enig andere formaliteit dan de bekendmaking van onze wil bij aangetekend schrijven.
In geval van annulering of opzegging vanwege de klant via aangetekende brief en zonder af te wijken, in desbetreffend geval, aan onze rechten en bijkomende vergoedingen, zullen de voorschotten betaald bij bestelling of reservaties, niet terugbetaald worden.
Elke wijziging zal per schrijven of per fax moeten bericht worden en aan Belgocatering bekend gemaakt worden uiterlijk 48 uur voor de datum van het evenement of de voorziene prestatie. Voor facturen met een bedrag minder dan 25,00 Euro exclusief BTW, wordt een administratieve kost van 7,00 Euro exclusief BTW aangerekend.

8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Belgocatering geldt in geen geval voor indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, productieverlies, bedrijfsonderbreking, verlies van cliënteel, reputatieschade, gevolgschade, schade wegens gemiste kans, schade wegens gemiste besparing, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens en iedere andere vorm van onrechtstreekse of onvoorzienbare schade. De aansprakelijkheid van Belgocatering voor directe schade is steeds beperkt tot het factuurbedrag dat op gemiddelde jaarbasis aan de Klant werd aangerekend en effectief betaald werd door de Klant aan Belgocatering, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Belgocatering nooit meer zal bedragen dan het door haar respectievelijke verzekeringsmaatschappij effectief betaalde en gedekte bedrag.

9. In gebreke blijven

Indien de klant nalaat zijn verplichtingen te voldoen, is Belgocatering gerechtigd, zonder recht op schadevergoeding voor de klant, om de overeenkomst op te schorten, te verbreken of als ontbonden te beschouwen. Bij zulke verbreking of ontbinding is, ongeacht de betalingsverplichting voor gedane prestaties, door de klant een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 35% van de in de overeenkomst bepaalde prijs wegens winstderving.

10. Ontbinding

Belgocatering behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval

    1. de klant failliet gaat, om uitstel van betaling verzoekt, een gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, in vereffening gesteld wordt, de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of sekwester vraagt of opgelegd krijgt, haar verbintenissen niet kan voldoen op de vervaldag of, in het algemeen, het voorwerp is van gelijkaardige gebeurtenissen, onverminderd de toepassing van artikel 9. Bij kennelijk onvermogen of faillissement wordt de overeenkomst geacht te zijn geëindigd op het ogenblik dat de betalingen aan Belgocatering gestaakt worden.
    2. de klant haar activiteit of dat deel van haar activiteit dat betrekking heeft op deze overeenkomst verkoopt of dreigt te verkopen, of er op enige andere wijze afstand van doet of ermee ophoudt.

11. Overdracht en plichten

De klant is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Belgocatering.  

12. Toepasselijk recht- bevoegde rechtbank

In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verbinden zich ertoe al wat in hun macht ligt te doen om de nietige of niet afdwingbare bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare afspraken die in de grootst mogelijke mate hetzelfde resultaat opleveren als dat welke zij met de nietige of niet afdwingbare clausules wilden bereiken. De verplichtingen onder de nietige of niet afdwingbare bepalingen worden opgeschort in afwachting van deze vervanging. In geval van geschil, zijn de Rechtbanken van Dendermonde bij uitsluiting bevoegd. Alle overeenkomsten met Belgocatering worden beheerst door het Belgische Recht.

13. Bijzondere bedingen

Deze bijzondere bedingen gelden enkel ten opzichte van klanten voor wie de geleverde goederen of diensten geen verband houden met de uitbating van een handelszaak of met de uitoefening van om het even welke zelfstandige activiteit.
- Artikel 9 wordt aangevuld door volgende tekst: “In geval van niet-naleving door Belgocatering van haar verbintenissen, heeft de klant het recht op een vergoeding, dit overeenkomstig de regels van gemeen recht.”
- De klant is eveneens gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst te vorderen indien Belgocatering zich in een van de opgesomde situaties van artikel 10 bevindt.